Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden voor Meubelstotaal.nl

info@meubelstotaal.nl
www.meubelstotaal.nl
Ingeschreven K.v.K. 60809396  B.T.W. NL208325748B01
Iban NL25INGB0006542123

 

Meubelstotaal.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door ons verzonden emails . 

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Meubelstotaal.

Meubelstotaal staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Meubelstotaal.nl en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

 

Algemene Voorwaarden voor klanten

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Meubelstotaal en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Meubelstotaal doet.

2. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

3. Correspondentie
3a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
3b De klant is verplicht bij een bestelling om een emailadres aan ons op te geven waarop hij mail kan ontvangen.
3c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

4. Eigendom
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Meubelstotaal of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
.
5. Rechten
Meubelstotaal garandeert haar klanten dat de opdracht die de klant aan meubelstotaal verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op privacy.

 

6. Levering en uitvoering
a. Meubelstotaal zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
b. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
c. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

7. Bestellingen en Betaling

a. Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.

b. Klachten over facturen dienen binnen 7 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.

c. Bestellingen die lopen via onze webwinkel kunnen direct betaald worden met Ideal ook kunt u kiezen om het bedrag contant te betalen aan de chauffeur bij levering.

c. Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
d. Ingeval meubelstotaal kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan meubelstotaal.
e. Meubelstotaal zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
d. Meubelstotaal zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

 

8. Retourrecht

Voor al online aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. In deze periode heeft de koper een herroepingsrecht; dit betekent dat men de mogelijkheid heeft zonder verplichtingen van de kant van de koper de artikelen die men heeft ontvangen terug te zenden. In dat geval dient de koper de artikelen onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking terug te zenden. Uitgesloten van het wettelijke retourrecht is maatwerk. Zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. Zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper mogen de producten niet aan de Verkoper teruggestuurd worden. Eventuele kosten en risico van retourzending komen voor rekening van de Koper.

9. Recht om diensten te weigeren
Meubelstotaal heeft het recht om naar eigen inzicht berichten/meningen te weigeren of te annuleren.

10. Vrijwaring
Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant meubelstotaal van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.


11. Wijziging Algemene Voorwaarden
Meubelstotaal is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van meubelstotaal is daarvoor afdoende. 

12. Een klacht of reparatie melden

Dit kan per e-mail, reguliere post en/of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Onze gegevens:

  • E-mail adres: info@meubelstotaal.nl graag onder vermelding van uw ordernummer.
  • Telefoonummer: 06-15 86 27 09 / 06-44 56 22 24 (van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur)